Algemene leveringsvoorwaarden

F ALGEMENE LEVERINGS- EN FACTURATIEVOORWAARDEN OLIVIER CONSTRUCT NV

1 Voorwaarden en wijzigingen

1.1 Op de contractuele relatie tussen partijen zijn huidige algemene voorwaarden steeds van toepassing, met uitsluiting van gebeurlijke algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant, ook al wordt in de algemene voorwaarden van de medecontractant het tegenovergestelde bedongen.

1.2 Bestellingen en/of opdrachten of hun wijzigingen zijn slechts definitief wanneer ze door OLIVIER zelf schriftelijk zijn bevestigd of wanneer de levering door OLIVIER worden aangevangen.

1.3 Wijzigingen van de bepalingen van deze overeenkomst kunnen OLIVIER slechts tegen geworpen worden bij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.

2 Offerte en uitvoering

2.1 Alle prijzen, voorstellen of aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, louter indicatief en zonder verbintenis van OLIVIER. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke bevestiging door OLIVIER of voor zover deze door OLIVIER wordt uitgevoerd. OLIVIER behoudt zich het recht voor om bestellingen (gedeeltelijk) te weigeren. Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging van de koper bindt hem onherroepelijk.

2.2 De levering door OLIVIER en/of in ontvangst name door de koper van de geleverde goederen geldt als bewijs van bestelling van deze goederen, op welke wijze ook.

2.3 Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van OLIVIER (vb. verhogingen of heffing belastingen en accijnzen, sociale lasten, wisselkoersen, verhogingen van vrachtprijzen, van arbeidslonen, van prijzen van de basisproducten of grondstoffen, inflatie etc.) is OLIVIER gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving aan de koper, een prijsverhoging in verhouding aan te rekenen.

2.4 Offertes en/of orderbevestigingen van OLIVIER omvatten enkel die prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang schriftelijk aan OLIVIER meegedeeld. Bijkomende wensen van de koper, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, aanvullende leveringen, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in bestekken, offertes en orderbevestigingen van OLIVIER, zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Voor onvolledige ladingen kan door OLIVIER een supplement worden aangerekend. Bij materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen bij de berekening van de prijs door OLIVIER, kunnen deze steeds door OLIVIER worden rechtgezet en aangepast.

2.5 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden OLIVIER op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

2.6 Een opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en niet bindend. Wijzigingen in bestellingen betekenen automatisch een aanpassing van de vermoedelijke leveringstermijn. Levering na de voorziene leveringstermijn geeft aan de koper niet het recht om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

2.7 De overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van overmacht en toeval (zoals (niet-limitatief) ziekte, oorlog, gedeeltelijke of algemene staking of werkonderbreking, gedeeltelijke of algemene lock-out, epidemieën, quarantaine, onverwacht verlies van exploitatievergunning en/of keurmerk, ongevallen, verkeersopstoppingen, mechanische defecten, weersomstandigheden, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen etc.) die de uitvoering door OLIVIER zou belemmeren. Dergelijke gevallen van overmacht wettigen vertraging, schorsing of zelfs de gehele verbreking van de overeenkomst door OLIVIER, zonder dat hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is.

2.8 De koper verbindt zich ertoe steeds normale toegankelijke leveringsplaatsen en losplaatsen op/aan de werf te voorzien voor de voertuigen van OLIVIER, waarbij deze voertuigen conform de wettelijke vereisten en in de beste rendementsvoorwaarden gestationeerd en gelost kunnen worden, en waarbij zij voldoende ruimte hebben om te manoeuvreren. Deze plaatsen dienen op het ogenblik van levering vrij en berijdbaar zijn. De koper is verantwoordelijk voor de toegang tot en de circulatie op de werf. De koper dient tevens een plaats te voorzien waar de mixers en pompen gereinigd kunnen worden en eventueel de betonresten gestort kunnen worden zonder dat dit op de werf of bij derden tot overlast zou kunnen leiden, de koper is hiervoor alleen verantwoordelijk. De koper dient te zorgen voor de nodige toelatingen van de bevoegde instanties.

2.9 De koper verbindt zich ertoe de voertuigen van OLIVIER, onder meer betonmixers, na aankomst op de werf dadelijk te lossen.

Behoudens bijzondere bepalingen, moet het beton verwerkt worden na de eerste lading, binnen de 45 minuten als het CEM I of CEM II betreft, en binnen de 100 minuten als het CEM III of CEM V betreft.

2.10 Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip of plaats kan plaatsvinden en de wacht- en lostijd van OLIVIER zou oplopen, dan kunnen hiervoor extra kosten worden aangerekend. Indien als gevolg van het niet tijdig kunnen lossen van de goederen, deze onbruikbaar of minder geschikt zijn geworden, zal de koper als enige verantwoordelijk zijn.

2.11 Indien de levering later moet gebeuren dan voorzien, behoudens indien dit uitsluitend aan OLIVIER te wijten is, heeft OLIVIER het recht de prijzen aan te passen.

3 Aanvaarding en klachten

3.1 Bij levering dient de koper onmiddellijk na te gaan of de geleverde goederen/beton conform de overeenkomst zijn (zowel qua hoeveelheid, als samenstelling en kwaliteit) en geen zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen. Bij gebreke aan schriftelijke en concrete opmerkingen binnen de 24 uur na levering aan OLIVIER en/of bij verwerking of behandeling van de geleverde goederen indien deze eerder plaatsvond, zijn de geleverde goederen door de koper aanvaard. Hierna kunnen geen zichtbare gebreken, beschadigingen of niet-conformiteit worden opgeworpen. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

3.2 Verborgen gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking, na schriftelijke verwittiging binnen de maand na (mogelijke) ontdekking van de gebreken. Elke rechtsvordering hiervoor is slechts ontvankelijk mits ingesteld binnen een termijn van 6 maanden nadat de koper kennis had of had moeten hebben van het gebrek.

3.3 Bij een gebrek aan door OLIVIER geleverde goederen, is de mogelijke gevolgschade die ten laste van OLIVIER zou worden gelegd, beperkt tot de waarde van de levering.

3.4 Het risico gaat over naar de klant bij vertrek van de levering (af fabriek).

3.5 De koper is als enige verantwoordelijk voor de door hem gevraagde samenstelling van de geleverde beton/goederen en voor het concept/de toepassing waarvoor de geleverde goederen worden aangewend. OLIVIER wordt niet geacht de plaatsgesteldheid en/of de concrete toepassing of doeleinden van de geleverde beton/goederen te kennen, zelfs indien deze op de bestelbon of andere contractuele documenten zou vermeld staan.

3.7 De koper is als enige verantwoordelijk voor de werforganisatie en leveringsomstandigheden (waaronder de lossingsplaats voertuigen, tijdstip van het lossen, bescherming werfzone, aflopen en riolen, weersomstandigheden zoals o.a. vorst, vocht, wind, temperatuur…, bescherming beton na levering tegen weersomstandigheden (gedurende minstens 10 dagen)…).

3.8 Bij wijziging van de geleverde goederen, zoals toevoeging van water aan het beton, vervalt iedere aansprakelijkheid van OLIVIER. De conformiteit, de kwaliteit en de weerstand van het geleverde goed/beton kunnen niet meer worden gegarandeerd. Dergelijke wijziging zal nooit geschieden door OLIVIER.

3.9 OLIVIER kan niet aansprakelijk zijn voor gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van hoeveelheid of maten en afmetingen door de koper.

3.10 Gebreken ontstaan ten gevolge van de gevraagde samenstelling, toevoegingen aan de goederen door de koper, foutieve of abnormale toepassing, foutieve en laattijdige verwerking of behandeling, niet-aangepaste materialen of werkmiddelen van de koper, slijtage, een foutief of abnormaal gebruik of belasting, foutieve informatie meegedeeld door de koper, fout van derden, onvoldoende onderhoud etc. kunnen nooit tot aansprakelijkheid van OLIVIER leiden. Elke aanspraak op vrijwaring of omwille van een gebrek vervalt bij verwerking, verandering of herstel door de koper of derden. OLIVIER kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die niet door haar bewezen en toerekenbare fout, of deze van haar aangestelden, werd veroorzaakt.

3.11 Worden niet beschouwd als een gebrek in conformiteit of een zichtbaar of onzichtbaar gebrek: kleurverschillen en verschillen in textuur van het materiaal of lichte verschillen in de afmetingen, barsten of scheuren ten gevolge van een normale krimpwerking, begin en einde van de binding, het begin van de harding, alle aanvaardbare afwijkingen of afwijkingen die eigen zijn aan de gebruikte materialen...

3.12 Bij het uitvoeren van controleproeven op het beton, dient steeds beroep gedaan te worden op een onafhankelijk laboratorium dat door beide partijen is goedgekeurd. De staalafnames dienen steeds in aanwezigheid van beide partijen te worden genomen.

3.13 Indien de koper schade vaststelt die zou veroorzaakt zijn door OLIVIER of diens aangestelden, dient de koper deze binnen de 2 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk te melden aan OLIVIER met een duidelijke omschrijving van de schade, de vermoede oorzaak en van de kostprijsraming. Elke schade die OLIVIER zou oplopen of veroorzaken aan de koper of derden waarbij de schade rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het niet naleven door de koper van de huidige algemene voorwaarden, zal uitsluitend ten laste vallen van de koper. De koper zal OLIVIER vrijwaren mocht een derde zich hiervoor tot OLIVIER wenden. De koper blijft in voorkomend geval aansprakelijk voor burenhinder.

3.14 In geen geval kan de koper een klacht inroepen als voorwendsel om de betaling te schorsen of te vertragen.

4 Prijs en Betaling

4.1 De facturen zijn contant betaalbaar te Izegem behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. De gefactureerde hoeveelheden van de afhalingen en/of leveringen zullen uitsluitend vastgesteld worden op basis van de hoeveelheden voorkomend op de leveringsbonnen met uitsluiting van elke andere wijze van vaststelling.

4.2 Alle klachten betreffende de factuur dienen aangetekend, gemotiveerd en binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden verzonden om ontvankelijk te zijn.

4.3 Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt automatisch en van rechtswege een nalatigheidsinterest opeisbaar van 12% en is een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de nog openstaande hoofdsom wegens de buitengerechtelijke en administratieve kosten verschuldigd.

4.4 In geval een verschuldigd bedrag op de vervaldag niet is betaald, wordt elk ander bedrag dat door de koper uit welke hoofde ook aan OLIVIER verschuldigd is, van rechtswege opeisbaar. Daarenboven heeft OLIVIER in dat geval het recht de overeenkomst of het gedeelte ervan dat nog uitgevoerd dient te worden, te annuleren of op te schorten of desgevallend een waarborg te eisen.

4.5 Voor eventuele aanvullende leveringen geldt de levering ervan als uitdrukkelijke aanvaarding door de koper en geeft aan OLIVIER het recht om deze te verrekenen.

5 Waarborgen

5.1 Alle goederen, materialen en installaties welke geleverd werden blijven eigendom van OLIVIER tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat wel reeds over bij levering.

5.2 De verkochte goederen worden niet teruggenomen, zelfs indien deze nog niet gelost werden.

5.3 Indien de koper zelf de grondstoffen en/of materialen levert en/of het gebruik ervan aan OLIVIER oplegt, kan OLIVIER hiervoor geen waarborg verlenen, noch draagt zij enige aansprakelijkheid nopens geschiktheid, kwaliteit e.d.m. ervan. OLIVIER wordt in dergelijk geval onweerlegbaar geacht het meest ruime voorbehoud te hebben geformuleerd.

5.4 Indien twijfel bestaat over de solvabiliteit en liquiditeit van de koper, kan OLIVIER de leveringen opschorten tot een voldoende bankgarantie wordt verstrekt voor het nog onbetaalde gedeelte van het contractbedrag. Deze opschorting kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

5.5 De koper verklaart de nodige vergunningen en toelatingen te bezitten. OLIVIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve gevolgen of herstelmaatregelen.

5.6 De koper is verplicht aan OLIVIER alle informatie te verlenen die noodzakelijk kan zijn voor de levering en de veiligheid van degene die de levering uitvoeren.

5.7 De koper kan geen betalingen of gedeelten van betaling inhouden als waarborg.

6 verbreking en ontbinding

6.1 Indien de overeenkomst door de koper eenzijdig wordt verbroken, om welke reden ook, is de koper gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 30% van de nog te leveren goederen, naast de betaling van de prijs van de reeds aangemaakte en de geleverde goederen. Dit onverminderd het recht van OLIVIER om een hogere schade te bewijzen.

6.2 Bij wanprestatie van de koper kan OLIVIER steeds de overeenkomst en/of volledige samenwerking met de koper ontbinden. Indien bij wanprestatie van de koper OLIVIER de ontbinding vordert, bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 30% van de nog te leveren goederen. Indien OLIVIER evenwel de gedwongen uitvoering verkiest wordt het nog te factureren bedrag, na ingebrekestelling, volledig gefactureerd en wordt het onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de koper heeft OLIVIER het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat de koper hiervoor een schadevergoeding kan eisen. In dat geval zijn de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar door OLIVIER, te vermeerderen met een schadevergoeding.

7 Rechtskeuze, bevoegdheid en varia

7.1 Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.

7.2 Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de plaats waar de maatschappelijke zetel van OLIVIER is gevestigd.

7.3 De eventuele nietigheid van een beding opgenomen in de huidige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overige artikels met zich mee.

8 Privacy

8.1 De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt enerzijds in het kader van de offerte en het klantenbeheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die tussen partijen bestaat.

8.2 De gegevens van de klant kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (om de klant op de hoogte te houden van andere diensten en producten van OLIVIER) op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de klant dit niet wenst, kan hij OLIVIER in die zin aanschrijven.

8.3 De klant kan schriftelijk altijd vragen welke gegevens van de klant OLIVIER verwerkt en ze laten verbeteren of wissen. Als de klant het niet eens is met de wijze waarop OLIVIER zijn gegevens verwerkt, kan de klant zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Het beleid op het vlak van gegevensverwerking kan door de klant schriftelijk worden opgevraagd